top of page

Магістр
Освітньо-професійна програма
"Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика"

        Сучасне суспільство потребує фахівців в галузі дослідження і організації простору безпосереднього середовища людини – культури. Адже саме наші уявлення про світ і формують реальність людського життя.

       Ця освітня програма спрямована на підготовку спеціалістів, здатних на експертному рівні досліджувати та впроваджувати найсучасніші соціокультурні комунікативні технології як у реальному просторі міста, так і у віртуальному середовищі. Ви отримаєте знання і навички у створенні культурних індустрій у просторі вашого міста, навчитесь монетизувати власні уміння та економізувати культурний потенціал регіону, отримаєте можливість стажуватися у найуспішніших культурних закладах м. Одеса, створювати персональні та командні стартапи в культурній сфері, опануєте навички виробництва медіа-продукту для інформаційних платформ і багато іншого.

      Сучасна освіта вимагає інноваційних технологій. В порграмі підготовки – як традиційні лекції, практикуми, так і сучасні майстер-класи від відомих українських та зарубіжних фахівців, Gamestorming, креативне планування і картування і багато іншого.

           Отже, якщо ви готові писати історію успіху, що постає на базі багатовікового культурного потенціалу країни і її талановитих громадян, ваше місце з нами!

photo_2019-09-10_22-01-51.jpg

Щокіна Олена Петрівна

Кандидат культурології, доцент

Гарант другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності

034 Культурологія,

освітня програма

"Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика"

Email: culturaonpu@gmail.com

Сертифікат про акредитаціяю освітньої програми

034-kultorologiya-mas.jpg

Опис предметної області програми

Об’єкти вивчення

культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання

підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та, практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем. 

Теоретичний зміст предметної області

система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології

методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання

аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Іnternet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

           Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

        Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

           Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності програми

          Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Додаткові можливості програми

        Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати  участь в програмах  міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

         Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

         Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на  кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Підходи до викладання та навчання

         Студентоцентроване навчання, практико-орієнтоване навчання, індивідуальне та автономне навчання. Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні); нетрадиційних лекцій (проблемні лекції, лекції-візуалізації, бінарні лекції, Flipped classroom, кіно(відео)-лекції, інтерактивні лекції та ін.); практичних занять (інтегровані, міжпредметні, театралізовані та ін.); семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-дослідження, семінари-взаємонавчання, семінари-колоквіуми та ін.); тренінгових занять (game storming, brain storming тощо); лабораторних занять (переглядові, професійно-практичні, тематичні та ін.) тощо. 

         Передбачено: самостійна робота (підготовка до поточних аудиторних занять з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше); пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт (творчі письмові завдання, реферати, рецензії, есеї, реферативно-проектні роботи тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у міждисциплінарних (в тому числі і міжнародних) проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах та ін.

         Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-професійної програми). Підготовка та написання статей, тез до наукових конференцій тощо.

Система оцінювання

Екзамени,  есеї,   презентації,   поточний контроль,   реферативні,   реферативно-проектні,  розрахунково-графічні,

курсові роботи, бакалаврська кваліфікаційна робота.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема  https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються:

  • електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.uahttps://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team, Zoom та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;

  • офіційний сайт Національного університету "Одеська політехніка" − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Академічна мобільність

Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37).  https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Одеська політехніка" та ЗВО України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між Гаціональним університетом "Одеська політехніка" та університетами-партнерами.

Система оцінювання

         Екзамени, есеї, презентації, поточний контроль, реферативні, реферативно-проектні, розрахунково-графічні, курсові роботи, бакалаврська кваліфікаційна робота.

Доступ до подальшого навчання

            Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Працевлаштування випускників

        Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, організаціях культурної інфраструктурі регіону, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

bottom of page