top of page

Бакалавр
Освітньо-професійна програма
"Культурологія"

         Новим  вектором  розвитку  суспільства  є  активне  застосування  наукових, аналітичних  та   практичних здобутків культурології для вирішення задач суспільного життя, політики, економіки. Це сприяє тому, що роль фахівців в галузі гуманітарних наук докорінно переосмислена не лише спільнотою в процесі відпочинку, а й державними структурами, які широко долучають культурологів до дослідження і регулювання найрізноманітніших проблем сьогодення. Тому й виникла необхідність в дослідженні динамічних змін соціокультурного простору, швидкого реагування на ці зміни в сфері культури, а звідси – актуалізувався запит на фахівців-культурологів. 

         Ця навчальна   програма  спрямована   на  підготовку  фахівців, які здатні на експертному рівні в умовах  нестабільності соціального середовища і непередбачуваності культурних ситуацій управляти проектами, займатися маркетингом в сфері культури, впроваджувати найсучасніші соціокультурні комунікативні технології як у реальному просторі міста, так й у віртуальному середовищі. Особлива увага приділяється вмінню формувати і реалізовувати комунікативні стратегії, а також вибирати і використовувати соціальні технології відповідно до мети проекту або конкретного типу соціокультурної діяльності. 

         Сучасний   фахівець  повинен володіти інноваційними технологіями. Тому в програмі підготовки використовуються як традиційні (лекції, практикуми), так і сучасні (майстер-класи, Gamestorming, креативне планування, картування та багато іншого) методи викладу матеріалу.

         Якщо   ви   хочете  йти  в  ногу з часом, бути завжди затребуваним фахівцем, бути успішним, ваше місце з нами!

Nataliia_Dobroier_foto.jpg

Доброєр Наталія Вікторівна

Кандидат культурології, доцент

Гарант першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності

034 Культурологія

Email: dobroer75@gmail.com

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

034-kultorologiya-bac.jpg

Опис предметної області програми

Об’єкти вивчення та діяльності

культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, cпособи їх втілення й використання.

Цілі навчання

підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та, практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем. 

Теоретичний зміст предметної області

система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології

методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання

аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Іnternet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

      Програма  за спеціальністю «Культурологія» спрямована на поєднання критичного мислення, креативного проектування, теоретико-практичного забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО. Широке, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями.

          Ключові  слова: культурологія, креативне проектування, соціокультурне проектування, мистецьке проектування, економізація культурної спадщини, культурні медіа проекти та продукти, дозвіллєва діяльність, івент-менеджмент.

Особливості та відмінності програми

   Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з соціокультурного та арт-менеджменту,регіональних культурних студій та арт-медіа. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

        Для здобувачів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1 семестр), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Додаткові можливості програми

        Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати  участь в програмах  міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

        Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

        Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на  кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Підходи до викладання та навчання

       Студентоцентроване навчання, практико-орієнтоване навчання, індивідуальне та автономне навчання. Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні); нетрадиційних лекцій (проблемні лекції, лекції-візуалізації, бінарні лекції, Flipped classroom, кіно(відео)-лекції, інтерактивні лекції та ін.); практичних занять (інтегровані, міжпредметні, театралізовані та ін.); семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-дослідження, семінари-взаємонавчання, семінари-колоквіуми та ін.); тренінгових занять (game storming, brain storming тощо); лабораторних занять (переглядові, професійно-практичні, тематичні та ін.) тощо. 

    Передбачено: самостійна робота (підготовка до поточних аудиторних занять з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше); пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт (творчі письмові завдання, реферати, рецензії, есеї, реферативно-проектні роботи тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у міждисциплінарних (в тому числі і міжнародних) проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах та ін.

    Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-професійної програми). Підготовка та написання статей, тез до наукових конференцій тощо.

Система оцінювання

Екзамени,  есеї,   презентації,   поточний контроль,   реферативні,   реферативно-проектні,  розрахунково-графічні,

курсові роботи, бакалаврська кваліфікаційна робота.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема  https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються:

  • електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.uahttps://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team, Zoom та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;

  • офіційний сайт Національного університету "Одеська політехніка" − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Академічна мобільність

Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37).  https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Одеська політехніка" та ЗВО України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між Національним університетом "Одеська політехніка" та університетами-партнерами.

Система оцінювання

         Екзамени, есеї, презентації, поточний контроль, реферативні, реферативно-проектні, розрахунково-графічні, курсові роботи, бакалаврська кваліфікаційна робота.

Доступ до подальшого навчання

         Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Працевлаштування випускників

        Підготовка   фахівця   зі   спеціальності   культурологія  спрямована  на  практичну діяльність здобувача у науковій, культурно-освітній, музейній, охоронній в галузі пам’яток історії та культури сфери діяльності, роботу в навчальних закладах, адміністративних організаціях, дослідницьких установах, музеях, архівах, засобах масової інформації, системі охорони пам’яток історії та культури.

         Працевлаштування в закладах культури (працівник та керівник закладів культури, спеціаліст з  охорони культурної спадщини); ЗМІ (копірайтер, редактор, журналіст, теле- та радіоведучі); музеї, галереї, фестивалі (арт-менеджер, куратор, галерист); туристична діяльність (гід-екскурсовод, розробник екскурсійного маршруту, організатор туристичної діяльності); в вищі навчальні заклади всіх форм власності (науковий співробітник (історія та теорія культури, філософія, політологія, релігієзнавство), мистецтвознавець); в суспільно-політичної сфері (керівник та працівник структурних адміністративних підрозділів з охорони культурної спадщини, фахівець з управління громадськими проектами та програмами, експерт з проблем міжнародного культурного співробівтництва, менеджер грантових проектів та керівник соціальних програм, надання секретарських послуг та послуг перекладу).

bottom of page