top of page

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Статус вибіркових освітніх компонентів

     Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. Основним інструментом формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти є вибіркові дисципліни. За Законом України «Про вищу освіту», здобувач має право обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП (пункт 15 частини першої статті 62). До числа вибіркових освітніх компонентів можуть включатися також і практики. В основі системи вибіркових дисциплін має лежати індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти. 

     Перелік обов’язкових навчальних дисциплін визначається освітньопрофесійною або освітньо-науковою програмами підготовки здобувачів вищої освіти відповідного рівня підготовки у відповідності до переліку компетентностей та результатів навчання нормативного змісту СВО. 

Вибіркові освітні компоненти (навчальні дисципліни) вводяться до освітніх програм (професійних, наукових) для змістового доповнення обов’язкової частини з метою індивідуалізації підготовки здобувача вищої освіти для реалізації освітніх і кваліфікаційних потреб, міждисциплінарності для посилення конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці тощо. 

     Перелік навчальних дисциплін вибіркової частини циклу професійної підготовки щорічно формуються випусковими кафедрами за поданнями гарантів освітніх програм / завідувачів кафедр, розглядаються і схвалюються на засіданні кафедри.

      Навчальні дисципліни обирають відповідно до Положення.

bottom of page