top of page

         

ТРЕТІЙ (НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

      З 2018 р. на кафедрі, як логічне продовження стратегії розвитку спеціальності 033 Філософія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, Розовою Тамарою Вікторівною відкрито третій (освітньо-науковий) рівень 033 Філософія.

            Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 «Філософія» в ОНПУ розроблено в 2020 р. з урахуванням сучасних запитів суспільства, розвитку освіти і науки.

            Загальна мета освітньо-наукової програми – формування у здобувачів дослідницьких навиків в предметній галузі високого рівня за рахунок їх глибокого розуміння більш загальних дискусій з історії філософії, філософської антропології, філософії культури, соціальної філософії та філософії історії; надання здобувачам системної інформації з сучасного гуманітарного дискурсу з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках дослідження сучасних цивілізаційних трансформацій та прогнозування світоглядних, соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань; формування компетентностей, необхідних для комунікації, аналітичного дослідження проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, менеджменту соціально-філософських та соціокультурних проектів.

            Програма забезпечує ґрунтовну й усебічну науково-теоретичну, науково-практичну і мовну підготовку аспірантів задля набуття ними інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові знання і професійні практики у сфері філософії.

          Значний досвід аналітики світоглядних і соціокультурних настанов українського сьогодення був напрацьований Розовою Т.В. підчас керівництва відділом в Національному інституті стратегічних досліджень. Протягом більш ніж 30 років під керівництвом академіка Т.В. Розової  створена та функціонує наукова школа, захищено біля 20 дисертаційних досліджень.

       Унікальності програмі додає також її вкоріненість у діяльність сформованій на кафедрі КМФК. Основними напрямами наукових досліджень є наукова та аналітична робота з проблем філософії культури, філософської та культурної антропології, соціальної філософії, культурологія, культурна та соціальна антропологія, соціальна філософія, проблеми теорії та методології історико-філософського пізнання.

            З 2020 р. гарант третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія, освітньо-наукової програми «Філософія» доктор філософських наук, професор Чорна Лідія Валеріївна.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ

 

           Програма дозволяє дослідити та розкрити перспективи сучасного філософського світогляду, формує знання та критичний підхід до національної й світової філософської спадщини. Розвиваються аксіологічний, компаративістський та тематичний аспекти філософії. Слухачі заохочуються використовувати можливості стажування в установах Національної академії наук України, зокрема в Інституті філософії НАН України ім. Григорія Сковороди, Інституті стратегічних досліджень, в Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві соціальної політики, Комітеті ВР з питань освіти і науки, Комітеті ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, у вищих навчальних закладах усіх спрямувань, науково-дослідних інститутах, коледжах, школах, ЗМІ, політичних партіях, громадських організаціях. Дисертанти мотивуються можливістю наукового співробітництва з університетами країн Європейського союзу для роботи над дисертаційними дослідженнями.

 

ФОКУС ПРОГРАМИ

 

               Дослідник-початківець отримує повну підтримку при опрацюванні теми дослідження та підготовки практичної та теоретичної стратегії: всі теми стосуються спеціальності 033 - Філософія  (соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, історія філософії та ін.), сумісні з потенційними можливостями професорсько-викладацького складу, зокрема складу випускової кафедри.

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, НАПРЯМ

           Гуманітарні науки. Соціальна філософія та філософія історії. Філософська антропологія, філософія культури. Історія філософії.

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ

       Доктор філософії (гуманітарні науки) з узагальненим об’єктом діяльності: історія філософії, філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія та філософія історії, філософсько-освітня дослідницька та викладацька  діяльність, а також діяльність спрямована на зв’язки з громадськістю. Адміністративна та управлінська діяльність у сфері громадської та освітньої політики, діяльність у громадських організаціях та ЗМІ, а також в освітніх, культурних, наукових, консультативних, аналітичних організаціях та установах.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

       Робочі місця у науково-дослідних інституціях, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, установах НАН України, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, медіа-засобах та засобах комунікації, журналістиці та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

 

МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

             У межах програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ

             Публічний захист (демонстрація) дисертаційної роботи.

    Зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії та доктора наук  у закладах вищої освіти (наукових установах).

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬ

           Кафедра має достатню науковим потенціалом для підготовки фахівців вищої кваліфікації. Для аспірантів очного і заочного відділень професорами і викладачами кафедри проводяться лекційні та семінарські заняття з наступних дисциплін:

a91bb71311db2698e19b8fb84e1e678d.jpg
iStock-537299474.jpg
еразмус.jpg
гейм хаб.jpg
HWRBerlin640px.png
167390642_3841484329275544_4751613102608
images.jpg
86913b76-6de7-44b6-ba8e-1d60ac61aa3c.jpg
bottom of page