top of page

         

ТРЕТІЙ (НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

      З 2018 р. на кафедрі, як логічне продовження стратегії розвитку спеціальності 033 Філософія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, Розовою Тамарою Вікторівною відкрито третій (освітньо-науковий) рівень 033 Філософія.

            Освітньо-наукову програму підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 033 «Філософія» в ОНПУ розроблено в 2020 р. з урахуванням сучасних запитів суспільства, розвитку освіти і науки.

            Загальна мета освітньо-наукової програми – формування у здобувачів дослідницьких навиків в предметній галузі високого рівня за рахунок їх глибокого розуміння більш загальних дискусій з історії філософії, філософської антропології, філософії культури, соціальної філософії та філософії історії; надання здобувачам системної інформації з сучасного гуманітарного дискурсу з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках дослідження сучасних цивілізаційних трансформацій та прогнозування світоглядних, соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань; формування компетентностей, необхідних для комунікації, аналітичного дослідження проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, менеджменту соціально-філософських та соціокультурних проектів.

            Програма забезпечує ґрунтовну й усебічну науково-теоретичну, науково-практичну і мовну підготовку аспірантів задля набуття ними інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, глибоко переосмислювати наявні та створювати нові знання і професійні практики у сфері філософії.

          Значний досвід аналітики світоглядних і соціокультурних настанов українського сьогодення був напрацьований Розовою Т.В. підчас керівництва відділом в Національному інституті стратегічних досліджень. Протягом більш ніж 30 років під керівництвом академіка Т.В. Розової  створена та функціонує наукова школа, захищено біля 20 дисертаційних досліджень.

       Унікальності програмі додає також її вкоріненість у діяльність сформованій на кафедрі КМФК. Основними напрямами наукових досліджень є наукова та аналітична робота з проблем філософії культури, філософської та культурної антропології, соціальної філософії, культурологія, культурна та соціальна антропологія, соціальна філософія, проблеми теорії та методології історико-філософського пізнання.

            З 2020 р. гарант третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія, освітньо-наукової програми «Філософія» доктор філософських наук, професор Чорна Лідія Валеріївна.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ

 

           Програма дозволяє дослідити та розкрити перспективи сучасного філософського світогляду, формує знання та критичний підхід до національної й світової філософської спадщини. Розвиваються аксіологічний, компаративістський та тематичний аспекти філософії. Слухачі заохочуються використовувати можливості стажування в установах Національної академії наук України, зокрема в Інституті філософії НАН України ім. Григорія Сковороди, Інституті стратегічних досліджень, в Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві соціальної політики, Комітеті ВР з питань освіти і науки, Комітеті ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, у вищих навчальних закладах усіх спрямувань, науково-дослідних інститутах, коледжах, школах, ЗМІ, політичних партіях, громадських організаціях. Дисертанти мотивуються можливістю наукового співробітництва з університетами країн Європейського союзу для роботи над дисертаційними дослідженнями.

 

ФОКУС ПРОГРАМИ

 

               Дослідник-початківець отримує повну підтримку при опрацюванні теми дослідження та підготовки практичної та теоретичної стратегії: всі теми стосуються спеціальності 033 - Філософія  (соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, історія філософії та ін.), сумісні з потенційними можливостями професорсько-викладацького складу, зокрема складу випускової кафедри.

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, НАПРЯМ

           Гуманітарні науки. Соціальна філософія та філософія історії. Філософська антропологія, філософія культури. Історія філософії.

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ

       Доктор філософії (гуманітарні науки) з узагальненим об’єктом діяльності: історія філософії, філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія та філософія історії, філософсько-освітня дослідницька та викладацька  діяльність, а також діяльність спрямована на зв’язки з громадськістю. Адміністративна та управлінська діяльність у сфері громадської та освітньої політики, діяльність у громадських організаціях та ЗМІ, а також в освітніх, культурних, наукових, консультативних, аналітичних організаціях та установах.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

       Робочі місця у науково-дослідних інституціях, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, установах НАН України, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, медіа-засобах та засобах комунікації, журналістиці та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

 

МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

             У межах програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ

             Публічний захист (демонстрація) дисертаційної роботи.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬ

           Кафедра має достатню науковим потенціалом для підготовки фахівців вищої кваліфікації. Для аспірантів очного і заочного відділень професорами і викладачами кафедри проводяться лекційні та семінарські заняття з наступних дисциплін:

a91bb71311db2698e19b8fb84e1e678d.jpg
iStock-537299474.jpg
еразмус.jpg
гейм хаб.jpg
HWRBerlin640px.png
167390642_3841484329275544_4751613102608
images.jpg
86913b76-6de7-44b6-ba8e-1d60ac61aa3c.jpg
bottom of page