top of page
00_edited.png

Політика в сфері якості

      Головним і стратегічним напрямком діяльності колективу Одеської політехніки є забезпечення стійкого розвитку університету, інтегрованого у світовий освітньо-науковий простір.

    Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення стійкого розвитку Університету на засадах якісної освітньої та наукової діяльності з метою забезпечення здобуття систематизованих знань, умінь і практичних навичок, стимулювання досліджень та інновацій, підготовка кваліфікованих, національно- та соціально-свідомих фахівців, спроможних до саморозвитку та навчання впродовж життя.

     Політика Університету в сфері якості є інструментом реалізації місії, візії та стратегічних цілей і реалізується в рамках загальної інституційної культури забезпечення якості вищої світи; базується на основних принципах «Стандартів й рекомендацій щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти ESG, 2015» та ДСТУ ISO 9001:2015, які орієнтовані на задоволення запитів зацікавлених сторін за умови забезпечення безперервного циклу управління та вдосконалення всіх освітніх та наукових процесів.

    Формування політики в сфері якості:

 • відповідає призначеності й середовищу організації та підтримує її стратегічний напрямок; 

 • надає основу для встановлення цілей у сфері якості; 

 • містить зобов’язання задовольняти вимоги до якості освітньої діяльності та якості освітнього процесу; 

 • містить системний підхід до удосконалення системи управління якістю. 

polozhennya_pro_systemu_vnutrishnogo_zabezpechennya_yakosti_derzhavnogo_universytetu_odesk
МАГІСТР

    Політика Університету в сфері якості (щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) є складовою його стратегічного менеджменту. Політика є публічною та відкритою для всіх учасників освітнього процесу, а також інших зацікавлених сторін. Політика реалізується через внутрішні процеси забезпечення якості із залученням усіх структурних підрозділів Університету та учасників освітнього процесу.

    Політика включає:

 • внутрішні організаційні процедури та процеси забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (системи управління процесами та процедурами);

 • оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів вищої освіти, НПП та управлінської діяльності;

 • практичну реалізацію інноваційних педагогічних та віртуальних технологій в освітньому процесі;

 • академічну доброчесність і свободу, а також протидію академічному шахрайству та плагіату;

 • запобігання нетолерантності чи дискримінації щодо здобувачів та викладачів;

 • залучення всіх зацікавлених сторін до забезпечення якості;

 • інтеграцію наукової та освітньої діяльності Університету та ефективне використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі;

 • створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

bottom of page