top of page

Доктор флософії
Освітньо-наукова програма
"Філософія"

      Підготовка висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців ступеня «Доктор філософії у галузі гуманітарних наук» за спеціальністю 033 «Філософія», які успішно виконали та захистили власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, є здатними до самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у сфері філософських наук і міждисциплінарної комплексної царини філософського та гуманітарного знання.

  Сформувати здатність до науково-організаційної діяльності, ефективного планування та здійснення науково-філософського дослідження, співпраці та комунікації в межах фахової спільноти задля подальшого практичного впровадження його результатів.

        В умовах модернізації вищої освіти в Україні пріоритетна увага має надаватися підготовці нової генерації фахових та наукових кадрів національної еліти, яка здатна оволодіти новою освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, піднесення особистості
громадянина та спеціаліста. Однією з передумов вирішення цього надзвичайно важливого і складного завдання є опанування майбутніми бакалаврами-культурологами ґрунтовними знаннями з філософії культури, уміннями, навичками, знаннями, особливо у царині теоретично
структурованого світогляду, який розвивається у напрямку толерантності, поваги до людини та світу. Розкривається проблематика філософії культури, демонструє її принципову плюралістичність, тим самим презентує теоретичні засади побутування в сучасній філософії культури світоглядних конструктів.

Розова_Т_edited.png

РОЗОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Доктор філософських наук, професор,

Гарант третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності

033 Філософія

Email: roztam21@gmail.com

Опис предметної області програми

Об’єкт вивчення та професійної діяльності

теоретичні та методологічні засади дослідження в сфері гуманітарних наук за напрямами: соціальна філософія та філософія історії; філософія культури; філософська антропологія; історія філософії.

Цілі навчання

формування професійних компетентностей, необхідних для проведення власного наукового дослідження з філософії, результати якого будуть мати наукову новизну та практичне значення, а також цінність  для педагогічної діяльності у сфері філософії.

Теоретичний зміст предметної області

фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розробка та впровадження теорій, можливості їх використання для практичних потреб.

Методи, методики та технології

філософські та загальнонаукові методи проведення наукового дослідження та відповідні методики; інформаційно-комунікаційні технології.

Інструменти та обладнання

програмне забезпечення, мультимедійні засоби, системи електронних бібліотек.

Фокус освітньої програми

     Освітньо-наукова програма сфокусована на формуванні системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури та етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм.

         При проведенні наукового дослідження з філософії дослідник отримує кваліфіковану професійну підтримку: усі теми розроблені відповідно до спеціальності 033 «Філософія»  (соціальна філософія та філософія історії, філософська антропологія, філософія культури, історія філософії та ін.) та співвідносяться із потенціалом професорсько-викладацького складу, зокрема складу випускової кафедри, та науковими ресурсами.

        Ключові слова: філософія культури, філософія релігії, філософський аналіз соціальних та політичних процесів, структур повсякденності, філософія мови, філософія політики та права, філософське розуміння правової та політичної свідомості.

Особливості та відмінності програми

       Під час вивчення таких дисциплін, як філософія культури та філософська антропологія, філософія мови, філософія релігії, філософія політики та права здобувачі отримують можливість дослідити та розкрити перспективи сучасного філософського світогляду, сформувати знання та критичний підхід до національної й світової філософської спадщини. Розвиваються аксіологічний, компаративістський та тематичний аспекти філософії.

     Програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем при проведенні дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності для підготовки та захисту дисертації.

         Значна увага приділяється вивченню англійської мови та стимулюванню міжнародної публікаційної активності.

        Слухачі заохочуються до використання можливостей стажування в установах Національної академії наук України, зокрема в Інституті філософії НАН України ім. Григорія Сковороди, Інституті стратегічних досліджень, в Міністерстві освіти і науки України, Міністерстві соціальної політики, Комітеті Верховної Ради України з питань освіти і науки, Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, у вищих навчальних закладах усіх спрямувань, науково-дослідних інститутах, коледжах, школах, ЗМІ, політичних партіях, громадських організаціях. Дисертанти мотивуються можливістю наукового співробітництва з університетами країн Європейського Союзу для роботи над дисертаційними дослідженнями.

Орієнтація програми

      Освітньо-наукова програма орієнтована на розвиток у здобувачів високого рівня дослідницьких навичок у предметній сфері завдяки глибокому розумінню дискусій з історії філософії, філософської антропології, філософії культури, соціальної філософії та філософії історії; надання здобувачам системної інформації з сучасного гуманітарного дискурсу з акцентом на критичному мисленні та практичних навичках дослідження сучасних цивілізаційних трансформацій та прогнозування світоглядних, соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань; формування компетентностей, необхідних для комунікації, аналітичного дослідження проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, історії філософії, менеджменту соціально-філософських та соціокультурних проектів; оволодіння здобувачами навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, викладацькими, комунікаційними аналітично-консультативними та менеджерськими навичками.

Підходи до викладання та навчання

     Дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською та англійською мовами. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності. Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

      Стиль викладання та навчання – студентоцентрований, активний, критичний, базується, передусім, на спрямуванні та підтримці здобувача у здійсненні ним індивідуального дослідницького проекту та оволодінні новими знаннями, уміннями, навичками, компетентностями.

     Методика навчання базується на проведенні лекцій/ мультимедійних лекцій / інтерактивних лекцій, практичних / семінарських занять, організації участі у міждисциплінарних проектах та тренінгах, що передбачає роботу в наукових бібліотеках та архівах, самостійну роботу з використанням  монографій, конспектів. Творчий підхід реалізовується шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи

     Самостійна робота з використанням наукових посібників, підручників, конспектів, статей, оглядів та інше. Проведення досліджень та експериментів. Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах. Участь у групах з розробки освітніх програм. Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-наукової програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Екзамени,  есеї,   презентації,   поточний контроль,   реферативні,   реферативно-проектні,  розрахунково-графічні,

курсові роботи, бакалаврська кваліфікаційна робота.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема  https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються:

  • електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.uahttps://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team, Zoom та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;

  • офіційний сайт Національного університету "Одеська політехніка" − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.

Академічна мобільність

Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положеннями ОНПУ «Про порядок реалізації права на академічну мобільність» (https://opu.ua/document/2501), «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/3353).

Національна кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним університетом "Одеська політехніка" та закладами вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна мобільність

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між Національним університетом "Одеська політехніка" та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки адміністрації Національного університету "Одеська політехніка", на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Система оцінювання

       Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання рівня досягнутих результатів навчання з окремих освітніх компонентів освітньої складової програми здійснюється у формі поточних та підсумкових контролів. Регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському національному політехнічному університеті (https://opu.ua/document/2492), робочими програмами навчальних дисциплін.

        Проміжний контроль та оцінювання виконання наукової складової програми здійснюється у формі щорічного звіту з виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Регламентується Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

      Атестація здобувачів 3-го рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Регламентується Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Доступ до подальшого навчання

        Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у постдокторських програмах.

      Підготовка дисертації на здобуття ступеня доктора наук (як в докторантурі, так і шляхом самостійної наукової роботи), набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти, участь у програмах міжнародної академічної мобільності.

Працевлаштування випускників

        Робочі місця у науково-дослідних інститутах, адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, установах НАН України, органах державної влади та органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях та вищих навчальних закладах всіх форм власності; інформаційно-аналітичних та суспільно-політичних центрах та компаніях. Самостійне працевлаштування.

bottom of page