top of page

Про кафедру

ONPU.jpg
Эмблема КФК.png

Основні напрями кафедри

 

 • Культурологія.

 • Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

 • Філософія культури,

 • Соціокультурні комунікації, культура ділового спілкування.

Наукові напрями кафедри

 • Актуалізація культурного ресурсу регіону. Соціокультурний менеджмент.

 • Фундаментальна і прикладна культурологія.

 • Стратегії сучасної філософської думки.

 • Науково-гуманітарний горизонт філософського осмислення сучасності.

 • Дослідження проблем ідентичності в сучасному світі.

 • Онтологія культури у вимірі трансформації сучасних культурних практик/

Історія кафедри

    Кафедра культурології та філософії культури була заснована (спочатку як Кафедра культурології, потім як Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури) в Одеському національному політехнічному університеті на основі рішення Вченої Ради тоді ще Політехнічного Інституту з урахуванням рекомендацій Методичної ради з гуманітаризації наказом від 4 серпня 1991 року. Засновником кафедри та її першим завідувачем був кандидат філологічних наук, доцент Корнілов Юрій Миколайович.

     Через широку гуманітаризацію освіти Політехнічний інститут перетворився на Університет, що є членом Асоціації університетів Європи (EUA), Міжнародної Асоціації університетів (IAU) та ін. міжнародних освітніх консорціумів.

     Однією з перших в Україні кафедра викладала на конкурсній основі дисципліну «Світова та вітчизняна культура» для всіх спеціальностей ОНПУ і долучилася до створення курсу «Культурологія», який з 1993 р. стає нормативним для всіх вишів України.

   Паралельно, як продовження і розширення курсу, в якості факультативу «на замовлення» студентів викладачі кафедри Баканурський А.Г. та Місюн А.В. читали курс «Історія релігії», який з того ж 1995 р. стає нормативним під назвою «Релігієзнавство». До 1998 року кафедра викладала курс «Культури спілкування» для студентів всіх форм навчання.

_DSC3091.JPG

     З 1995 року кафедрою завідував Баканурський Анатолій Григорович - доктор мистецтвознавства, професор. Фактичний засновник і беззмінний декан гуманітарного факультету ОНПУ до 2016 р., який сформував і очолив культурознавчу і мистецтвознавчу школи Південного регіону України, що наразі налічує понад тридцятеро докторів та кандидатів наук; багаторічний голова експертної ради з питань театру Міністерства культури України, член численних спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій з теорії і історії мистецтва, голова найрізноманітніших журі мистецьких та театральних конкурсів в Україні та за її межами, десятків екзаменаційних комісій найвищого рангу, симпозіумів, конференцій. Автор понад 350 наукових праць, виданих в Україні та закордоном, включно з 8 монографіями, 12 підручниками та навчальними посібниками; понад 300 рецензій на вистави актуального репертуару театрів України, близького й дальнього зарубіжжя.

Аркадиа_Страница_1.jpg

     З 2003 року по 2016 рік на кафедрі виходив фаховий культурологічний та мистецтвознавчий журнал «Аркадія», засновником, головним редактором і провідним автором якого був А.Г. Баканурському. Його доробку і світлій пам’яті було присвячено і останнє число часопису (№1(46) за 2016 р.) Наказом ректора (Протокол №7 засідання Вченої ради університету від 31 травня 2016 р.) на честь видатного вченого Одеського національного політехнічного університету доктора мистецтвознавства, професора Баканурсього Анатолія Григоровича названа лекційна аудиторія.    З 1994 до 2018 р. на кафедрі працювала цільова аспірантура професора Баканурського А.Г. за спеціальністю 17.00.26 (26.00.01) – Теорія і історія культури. Саме напрям аспірантури дав початок формуванню нових дисциплін кафедри таких як: Введення в теорію культури, Основні поняття культурології, Сучасна масова культура, Історія музики тощо, які мали ціль ознайомити студентів з системою понять та категорій, які служили в культурології для описута аналізу різноманітних культур.

     Провідним викладачем кафедри, який підштовхнув кафедру до викладання таких дисциплін став один з 

4_препод-removebg-preview.jpg

      Третій завідувач кафедри культурології та мистецтвознавства з 01.09.2015 р. - кандидат філологічних наук, доцент Королькова Ольга Василівна, працювала в ОНПУ з 01.09.1993 року - асистентом, з 08.08.1994 р. - ст. викладачем, з 11.09.1995 р.- доцентом. Кафедра під керівництвом

Mark.jpg

засновників кафедри Марк Ісаакович Найдорф. В своїх курсах автор приділяв увагу типам перехідних культур, включаючи культурну ситуацію сучасності (Посилання).

    Теоретичні та практичні напрацювання колективу кафедри уможливили відкриття у грудні 2000 року нової тоді ще спеціальності підготовки “Культурологія”.

завідувача приймала участь у різноманітних Міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, науково-технічних конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Спільно з Міжнародним музичним фестивалем «Odesa Clasics» і за діяльної участі О.В. Королькової кафедра в 2017 р. долучилася до Міжнародного проекту «Музичне партнерство Бремен-Одеса», за результатами якого відкрилися можливості для співпраці ОНПУ та Бременського університету, в тому числі – в дослідницьких проектах, присвячених Східній Європі («Українські остарбайтери Бремену»), а також в студентських програмах обміну, зокрема планування проходження практики  в університеті Бремену (Посилання). 

     Низку соціально і культурно-антропологічних проєктів за індивідуальним грантом Канадського інституту українських студій проводила на кафедрі доцент, кандидат історичних наук Т.В. Тхоржевська, яка доповіла їх результати на методологічному науковому семінарі «Зміни в “етнічних стереотипах” як приклад “конструювання ідентичності”», що відбувся 26 жовтня 2017 р у Львові в Відділі соціальної антропології Інституту народознавства НАН України (Посилання).

84825479_660003521442652_770409292933878

З 2016 по 2018 рр. кафедра бере участь в проєкті Erasmus + GameHub “University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine” («Співпраця університетів та підприємств у сфері ігрової індустрії в Україні»). В його рамках доц. Королькова О.В. та доц. Місюн А.В. брали участь у 3 міжнародних воркшопах, в тому числі з розвитку освітніх ігрових та інтерактивних технологій Deeper Learning та Flip learning в Університеті Наук і Технологій AGH у Кракові, Республіка Польща (Місюн А.В., 2017 р.) (Посилання).    

     В рамках цього проекту, через тренінги якого пройшли майже всі викладачі кафедри на базі ОНПУ, створено декілька навчальних модулів, в тому числі з геймизації навчального процесу та креативізації культурної діяльності. Хоча проект формально завершився, «постпродакшен» продовжується через спільні з ІКС Міжнародні школи з доданої реальності, в яких беруть участь здобувачі вищої освіти кафедри.

    На розвиток освіти через дослідження і нові технологічні практики спрямовано і участь у спільних грантових проектах (в тому числі від Міністерства закордонних справ ФРН № 333) з Університетом технології та економіки (HTW м. Берлін) та «Iternational Centre of Computer Systems and Applications» ІКС ОНПУ. Студентами-культурологами як учасниками команд (керівник – доц. Місюн А.В.) були виконані роботи зі збору, впорядкуванню та завантаженню у мобільний додаток -  мультимедіагід «Німецькі поселенці в культурі та історії Одеси і Одеського  регіону» - матеріали щодо персоналій, визначних місць, явищ культури,  інженерної справи тощо «одеських німців», та мультимедіагід по залу О. Соколова в Музеї сучасного мистецтва м. Одеси.

Розова Т.В..jpg

     Розширення спектру навчально-дослідної та виховної роботи було відзначено і зміною назви кафедри – кафедра культурології та мистецтвознавства (з 24.06.2003 р), а з 02.01.2018 р. (Наказ №54 від 30.10.2017 р.) - кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури, яку очолила Розова Тамара Вікторівна - доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України. Професор Розова Т.В. – авторка/співавторка більш як десятка  монографій, численних публікацій у фахових виданнях, в тому числі тих, що входять до науково-метричної бази Web of Science, підручників, засновниця наукової школи в царині філософії культури (більше 30 кандидатів та докторів філософії), десятилітня голова спеціалізованої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності 26.00.01 – Теорія та історія культури (Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова). Значний досвід аналітики світоглядних і соціокультурних настанов українського сьогодення  був  напрацьований  Розовою Т. В.  підчас  керівництва  відділом  в

Національному інституті стратегічних досліджень. Протягом більш ніж 30 років під керівництвом академіка Т.В. Розової  створена та функціонує наукова школа, захищено біля 20 дисертаційних досліджень.

    З 2018 р. на кафедрі відкриті спеціальність 033 Філософія з ОПП Філософія культури Сходу, сходознавство першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти з вивченням одної за східних (турецької) мов та, як логічне продовження стратегії розвитку, третього (науково-освітнього) рівня 033 Філософія культури.

      Професор Розова Т.В. активно впроваджує освітню діяльність з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії у сфері вищої освіти, створюючи засади подальшого розширення наукової школи на кафедрі. Спеціальність 033 Філософія спрямована на дослідження філософського світогляду народів Близького Сходу, комунікації українською та вільному володінні одної зі східних мов (турецька мова).

    Пріоритетна увага надається підготовці нових фахових та наукових кадрів – національної еліти, які здатні оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, піднесення особистості громадянина та спеціаліста в знанні однієї із східних мов – наразі на освітній програмі вивчається турецька мова. Освітня програма «Філософія культури Сходу, сходознавство» зосереджена не лише на

турция.jpg

лінгвістичних, а культурно- і філософсько-лінгвістичних засадах мовної комунікації, яка дає змогу, в тому числі, осягнути світоглядні засади народу через практики мовлення. Такий підхід дає змогу готувати фахівців в галузі стратегічного планування міждержавного і культурного діалогу між Україною і країнами Сходу, практиків в галузі громадянської дипломатії, побудови спільних культурних і дослідних консорціумів з близькосхідними культурними та гуманітарними установами та інституціями.

culture-word-.jpg

     Завдяки Розовій Т.В. активно розвивається перша та провідна спеціальність кафедри 034 Культурологія, яка спрямована на підготовку фахівців в галузі організації міжнародного культурного співробітництва, збереження та засвоєння культурно-історичного потенціалу країни, створення нових культурних закладів, реальних  проектів комерціалізації культурних ресурсів регіону;

фахівців, які володіють теоретичними культурологічними знаннями, обізнані у інформаційних технологіях та практиках у сфері культури та мистецтва. Освітні програми «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та її логічне продовження  «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика» другого (магістерського) рівня зосереджуються на проблемах світової культури; провідних культурологічних концепціях; особливостях сучасного стану культури; основних школах та методології сучасного культурологічного знання. А на цій теаоретико-практичній основі – дослідження та впровадження креативних практик в віртуальному та урбаністичному (міському) просторі. Програми спрямовані на поєднання критичного мислення, креативного проектування, теоретико- практичного забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

     Саме тому кафедра приділяє особливу увагу професійній підготовці здобувачів, розбудові співпраці із базами практики, роботодавцями міста і регіону. В постійному контакті через спільні акції, проєкти, участь у фестивальному русі в якості волонтерів здобувачі і викладачі кафедри розбудовують як засади креативних кластерів Одеси, так і освітньо-академічне середовище здобувачів вищої освіти.

       З 2022 року кафедра змінила назву на кафедру культурології та філософії культури Навчально-наукого інституту гуманітарних наук Національного університету "Одеська політехніка".

     Сьогодні науковий потенціал кафедри складає 12 штатних науково-педагогічних працівників, із них: 2 доктори наук та 8 кандидатів наук, з них 2 професора, 8 доцентів; 1 старший викладач, 1 заслужений працівник культури України.

Стенд_преподавателей_КФК_2023.jpg

     У 2020 р. при кафедрі відкрито науково-дослідницький центр "Компаративістські дослідження релігії". Центр є освітнім, дослідницьким і творчим простором для обговорення, осмислення, стратегічного планування розвитку сучасної соціокультурної та релігійної ситуації; співпраці з організації фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі теорії, історії та філософії культури, музеєзнавства, комплексного вивчення сучасної культури.

     Під керівництвом майстерних педагогів кафедри працюють численні студентські творчі студії, гуртки та проблемні групи:

 • «Сучасні культурні практики» - науковий керівник       професор Т.В. Розова (тематика спрямована на осягнення культурних практики, аналіз їхнього змісту та роль у суспільстві).

 • «Клюб любителів живопису» - науковий керівник доцент О.П. Щокіна (тематика – організація та проведення курсів живопису для студентів).

 • «Релігієзнавча орієнталістика» - науковий керівник доцент О.Е. Никитченко (тематика спрямована на дослідження релігійного виміру культури Сходу).

 • «Міфопоетика культурних артефактів» - науковий керівник доцент Л.В. Прокопович (тематика спрямована на міфопоетичний зміст) (2020 р.);

102358542_596445271252752_13074370584692
 • «Людина в техносфері: філософські та соціокультурні аспекти» - науковий керівник професор      Л.В. Прокопович (з 2021 р.) - (тематика – організація дослідницької роботи з проблеми осмислення ролі й місця людини в техносфері у філософському та культурологічному дискурсах.;

 • «Кіберреальність як особливе культурне середовище» - науковий керівник старший викладач           Д.А. Лись (з 2022 р.) - (тематика – дослідження філософсько-культурної проблематики, де кіберкультура націлена на питання про те, наскільки людина розуміє себе та інших, як вона структурує свій життєвий світ, коли він вбудований у віртуальне середовище.).

84344695_1384211608453257_75654161040127
 • «Актуальні проблеми музеології та музейної діяльності» - науковий керівник доцент Р.В. Ткаченко (тематика спрямована на дослідження музею як соціокультурного інституту, сучасні тенденції в розвитку музейної справи).

 • «ACT» (Art Culture + Tourism)». Науковий керівник  доцент Т.С. Овчаренко. Тематика спрямована на дослідження, актуалізацію та економізацію культурного потенціалу регіону, вивчення та практичну презентацію об'єктів культурної спадщини.

   Кафедра має тісні наукові та професійні зв’язки зі спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Львова, Донецька та Луганська (виведені на підконтрольну територію України), Рівного тощо та успішно співпрацює з низкою організацій, фірм та установ, які пропонують робочі місця для випускників кафедри і які є базою для проходження виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності.

   В основу навчального процесу на кафедрі покладено органічне поєднання науки, освіти та практики як необхідної умови для формування високоосвіченої, творчої особистості.

Навчально-лабораторна база кафедри включає навчальні аудиторії, оснащені сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням.

 До формування вибіркової складової освітніх програм, організації науково-навчального процесу, оцінювання його якості та адаптації першокурсників до системи навчання в Одеському національному політехнічному університеті кафедрою залучаються здобувачі вищої освіти, органи студентського самоврядування та випускники, з якими не перериваються зв’язки і роки по закінченню вишу.

    Розвиток освітньої траєкторії через дослідження неможливий без розширення меж наукового середовища, що не лише є майданчиком комунікації викладачів-науковців, а й простором створення академічної парадигми для здобувачів. У рамках міжнародних конференцій, що проводяться кафедрою, відбуваються також «круглі столи» з обговорення освітньо-професійних програм представниками споріднених кафедр закладів вищої освіти України та зарубіжжя, на яких традиційно присутні студенти культурологи і філософи.

     Науковий  напрямок  досліджень  кафедри  спрямовується згідно з науково-дослідною темою «Культурна

ідентичність у сучасних інтеграційних процесах» (д/р № 126-77) (2016-2020 рр.), яка вдало відбиває різні актуальні тенденції в філософії і культурології і в подальшому може успішно розроблятися колективом кафедри. Основні результати роботи полягають у розробці методологічного базису, на підставі якого можна здійснювати адекватний аналіз реальної картини складних і багатомірних інтеграційних процесів у сферах масової культури (видовищної, інформаційної, комунікативної тощо), субкультурних проявів самовиявлення, індивідуального виміру самоідентифікації тощо, що сприятиме розробці конкретизованої політики в контексті осучаснення уявлень про ідентичність, що є нагальною задачею українського націотворення.

identichnost4 .jpg

      З 2022 року під керівництвом професора Розової Т.В. почалась  нова науково-дослідна робота (д/р №207-77) Онтологія культури у вимірі трансформації сучасних культурних практик, яка розробляє методику холістичного  аналізу онтології культури у її найширшому: антропологічному, соціальному, естетичному та аксіологічному аспектах; запропонувати методику аналізу актуального соціокультурного стану українського суспільства та прогностичних механізмів розробки стратегічних програм його конструктивного розвитку.

2222img.jpg

   Передове міжнародне академічне середовище створено щорічними Міжнародними науково-практичними конференціями, що їх організувала та провела кафедра: «Музеї та галереї в міській культурі: історія та сучасність», «Дискурс тіла в європейській культурі», «Митець і музей: шляхи взаємодії», «Політика  і філософія. Долі мистецтва в ХХІ столітті», «Мистецтву дозволено все?», «Проблеми культурної ідентичності в актуальному мистецтві та музейній практиці», «Креативне місто як простів формування культурної ідентичності».Останніми роками кафедра стала майданчиком для проведення щорічної спільної з ОНУ ім. І.І. Мечникова та Одеською  гуманітарною  традицією  конференції  «Про природу

сміху». До актуальних наукових дискусій традиційно долучаються і здобувачі вищої освіти.

         З 2011 р. кафедра щорічно проводить конференції здобувачів вищої освіти з культурології. Студенти всіх курсів під керівництвом викладачів готують і виступають з актуальними доповідями, що мають наукове та практичне значення у розвитку світоглядного, культурологічного мислення, академічної свободи та доброчесності, є майданчиком апробації нових ідей студентської науково-дослідної роботи.

     Здобувачі кафедри культурології та філософії культури є постійними учасниками і переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Культурологія», а також подають свої напрацювання, виконані в культурологічних стратегіях, на конкурси зі спеціальності «Іноземна мова», «Мистецтвознавство і дизайн» та ін.

    Викладачі кафедри, розвиваючи освітні практики, розробляють навчальні посібники, що включають результати наукових досліджень у галузі культурології, філософії культури, етики, естетики, релігієзнавства, семіотики, етнокультурології.

    Важливою складовою розвитку кафедри є її популяризація; забезпечення організації роботи з постійного оновлення сайту кафедри, активації її діяльності у соціальних мережах через розробку та просування

Дизайн без назви.png

сторінки кафедри у соціальних мережах Facebook, Instagram та постійне оновлення змісту профілів викладачів кафедри у ORCID ІD, Google Академія, ResearchGate.

Міжнародні проєкти, в яких бере участь кафедра

еразмус.jpg
167390642_3841484329275544_4751613102608
images.jpg
86913b76-6de7-44b6-ba8e-1d60ac61aa3c.jpg
HWRBerlin640px.png
гейм хаб.jpg
bottom of page