Про кафедру

      Кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 033 - Філософія (освітньо-професійна програма: Сходознавство. Філософія культури Сходу з поглибленим вивченням турецької мови), за спеціальністю 034 - Культурологія (бакалаврська освітньо-професійна програма: Культурологія; магістерська освітньо-професійна програма: Культурологія. Кіберкультура. Культурна урбаністика) і забезпечує викладання дисциплін для інших спеціальностей.

 

         Спеціальність 033 - Філософія спрямована на формування філософського світогляду населення країн Близького Сходу, комунікації українською та вільному володінні одної зі східних мов (турецька мова).

Пріоритетна увага надається  підготовці нових фахових та наукових кадрів – національної еліти, які здатні оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою національно-державного творення, піднесення особистості громадянина та спеціаліста в  знанні однієї із східних мов – турецькою мовою, уміннями, навичками, ставленнями, особливо в опануванні розуміння особливостей світогляду населення країн Близького Сходу та основ їх філософії культур. Освітня програма «Філософія культури Сходу (турецька мова)» вводить студентів в базові основи турецької мови, демонструє її  відмінність від української та англійської мов, тим самим  презентує теоретичні засади відмінності уявлення турків про навколишній світ та засоби його осмислення. Освітня програма дозволяє дослідити та розкрити перспективи розвитку сучасного  глобального соціуму, формує знання та критичний підхід до соціокультурного аналізу національної й світової філософської спадщини на основі застосування аксіологічного, компаративістського підходу. Студенти набуватимуть компетентності і розвиватимуть уміння та навички, які підготують їх до виконання фахових завдань із філософії та філософії культури.Об’єкт діяльності: філософія культури країн Близького Сходу та Середнього Сходу; технології удосконалення методів управління соціокультурними процесами, зокрема в сфері міжнародних культурних зв'язків; сходознавство з поглибленим вивченням турецької мови.

         Теоретичний зміст предметної області: загальні положення філософії, філософії культури, технологій управління соціокультурними процесами; формування національного світогляду, визначення місця української філософської культури у світовому цивілізаційному просторі.

         Освітня програма зі спеціальності 034 - Культурологія спрямована на фахівців в галузі організації міжнародного культурного співробітництва, збереження та засвоєння культурно-історичного потенціалу країни, створення нових культурних закладів, реальних  проектів комерціалізації культурних спроможностей, а тому потрібує фахівців, які володіють теоретичними культурологічними знаннями, обізнані у інформаційних технологіях та практиках у сфері культури та мистецтва. Програма зосереджується на проблемах світової культури; провідних культурологічних концепціях; особливостях сучасного стану культури; основних школах та методології сучасного культурологічного знання. Завдання підготовки - проведення нових культурологічних досліджень, створення соціокультурних проектів у межах культурної політики та культурних програм; організація та проведення культурних заходів, теоретична розробка івент технологій. Широке поєднання з сучасними ІТ технологіями дозволить фахівцям-культурологам набувати та розвивати вміння й навички, які підготують їх до виконання фахових завдань з практичного проектування і регулювання актуальних культурних процесів.

         Теоретичний зміст предметної області: теоретичне визначення феномену культури та його прикладне застосування, історія і теорія мистецтв, теоретичні засади соціокультурних комунікацій, основи культурної і соціальної антропології, прогнозування культурного розвитку регіонів України на основі історико-культурного, семіотичного, гендерного,  структуралістського та постструктуралістського підходів. Програма спрямована на поєднання критичного мислення, креативного проектування, теоретико- практичного забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

 

         Діяльність кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури спрямована на забезпечення подальшої гуманітаризації освіти у відповідності до Закону України «Про освіту» та програми «Освіта — ХХІ століття», підвищення культурного рівня студентів і надання гуманітарних аспектів освіті різних кваліфікаційних рівнів і напрямів у рамках спеціальностей, ліцензованих ОНПУ.
 

         Кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури ГФ ОНПУ має успішний досвід підготовки бакалаврів та магiстрiв за участю високопрофесійних науковців і викладачів. На кафедрі викладають професори, доктори наук Т.В. Розова, провідні доценти, кандидати наук Н.В. Доброєр, Г.В. Місюн,  О.Е. Никитченко, Т.С. Овчаренко, Л.В. Прокопович, Р.В. Ткаченко, А.І. Швець, В.І. Остащук, О.П. Щокіна, Е.І. Мартинюк, Н.В. Бородіна, викладачі, кандидати наук C.В. Бильєв. Практичні заняття з «Соціокультурного менеджменту» проводить директор Одеського академічного театру музичної комедії ім. Водяного заслужений діяч культури, доцент О.Г. Редько.

«КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ, МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ ОНПУ - персональний сайт» © 2020

Семінарська 1/3, Одеса, Odesa 65044, UKR

cultonpu@gmail.com    

  • Facebook - черный круг
  • Instagram - черный круг