top of page

Посібник. Вимоги до виконання та захисту кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня

Виконання і захист випускної кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є завершальним етапом навчання й одним з основних видів атестації в Національному університеті «Одеська політехніка» (далі Університет).

Метою такої атестації є встановлення фактичної відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня їх освітньо-професійної та практичної підготовки, набутих компетентностей вимогам Стандарту освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти.

Кваліфікаційна робота бакалавра – є науково-дослідною роботою, що виконується здобувачем вищої освіти згідно з освітньою програмою та навчальним планом на завершальному етапі навчання відповідного освітнього рівня й передбачає продемонструвати здатність здобувачів вищої освіти володіти сучасними теоретичними знаннями та, практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і практичних проблем у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів культурології; пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.Посібник_до_КРБ_2022
.pdf
Завантажити PDF • 1.22MB

18 переглядів

Comentários


Недавние посты
Архив
bottom of page